Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  • Điện thoại cơ quan: 024.32216912
  • Điện thoại nội bộ:
  • Số phòng làm việc: 905
  • Thư điện tử: haihang@most.gov.vn
  • Điện thoại cơ quan: 024.39369506
  • Điện thoại nội bộ: 09120
  • Số phòng làm việc: 907
  • Thư điện tử: nvkhai@most.gov.vn