Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39423434
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: tranchithanh@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39424396
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: tntoanvn@gmail.com
 • Điện thoại cơ quan: 024.39410991
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: minhpq64@gmail.com
 • Điện thoại cơ quan:
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: dhgiang@most.gov.vn