Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  • Điện thoại cơ quan: 024. 35563406 - 024.35563450
  • Điện thoại nội bộ: 313
  • Số phòng làm việc:
  • Thư điện tử: taquangminh@vipri.gov.vn
  • Điện thoại cơ quan: 024. 35563403 - 024.35563450
  • Điện thoại nội bộ: 112
  • Số phòng làm việc:
  • Thư điện tử: cannh@vipri.gov.vn