Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 024.39386128
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 311A
 • Thư điện tử: thngoc@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 024.39434142
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 113
 • Thư điện tử: tmtam@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 02439842035
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc: 315
 • Thư điện tử: nguyenhonganh@most.gov.vn