Viện Ứng dụng công nghệ

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại nội bộ:
  • Số phòng làm việc:
  • Thư điện tử: nphung@most.gov.vn
  • Điện thoại cơ quan:
  • Điện thoại nội bộ:
  • Số phòng làm việc:
  • Thư điện tử: gmkhoi@most.gov.vn