Thứ năm, 23/09/2021 18:52 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống loãng xương từ Ba kích tím Quảng Ninh”; Mã số TTKHCN.DA.11-2019

I. Thông tin chung về dự án  

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

“Thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống loãng xương từ Ba kích tím Quảng Ninh” 

Mã số dự án: TTKHCN.DA.11-2019

        - Loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

+ Nhiệm vụ kỹ thuật - công nghệ               þ

Thuộc Chương trình: Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020  

2. Mục tiêu dự án:

Mục tiêu chung:

Thương mại hóa quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống loãng xương từ Ba Kích tím Quảng Ninh.

Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện quy trình sản xuất nguyên liệu nano cao định chuẩn Ba Kích.

- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống loãng xương từ nguyên liệu nano Ba Kích.

- Hỗ trợ thương mại hóa thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống loãng xương từ nguyên liệu nano Ba Kích.         

3. Chủ nhiệm dự án: ThS. DS. Phan Kế Sơn

4. Tổ chức chủ trì dự án: Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện: 12.784 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.793 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 8.991 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 01/01/2019

Kết thúc: 31/12/2020

Gia hạn thêm 6 tháng để nghiệm thu đến 30/6/2021

7. Danh sách thành viên chính thực hiện dự án nêu trên gồm:

TTT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phan Kế Sơn

Th.S. DS.

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2

Hà Phương Thư

PGS. TS.

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

3

Phạm Hồng Nam

TS.

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam

4

Vương Thị Kim Oanh

TS.

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5

Trần Thị Lan Anh

Th.S. DS.

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

6

Lê Thị Thu Hương

TS.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

7

Nguyễn Hoài Nam

TS

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

8

Phan Văn Hiệu

Th.S. DS.

Công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI

9

Nguyễn Trường Thành

Th.S. DS.

Công ty CP Dược Mỹ phẩm CVI

10

Ngô Thị Thanh Hằng

CN.

Báo Bưu điện Việt Nam

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: Tháng 10/2021

- Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

 

Tệp đính kèm:

- Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 808

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)