34 bộ, ngành, địa phương chưa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a

Thứ hai, 16/01/2017 14:47 GMT+7
Đến hết ngày 1/3, còn 13 bộ, ngành và 21 địa phương chưa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử; 6 bộ, ngành chưa hoàn thành việc kết nối liên thông hệ thống văn bản quản lý văn bản với VPCP; 18 bộ, ngành và 38 địa phương chưa công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng TTĐT Chính phủ.

Công văn của Văn phòng Chính phủ (VPCP) gửi các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc gửi báo cáo đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, VPCP đã xây dựng và trình báo cáo quý IV/2015 về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a tại Hội nghị trực tuyến tháng 12/2015 của Chính phủ với các địa phương.

Tuy nhiên, đến hết ngày 1/3/2016, còn một số bộ, ngành, địa phương chưa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a (13 bộ, ngành và 21 tỉnh, thành phố); chưa hoàn thành việc kết nối liên thông hệ thống văn bản quản lý văn bản với VPCP (6 bộ, ngành); và chưa công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng TTĐT Chính phủ (18 bộ, ngành và 38 địa phương).

Để chuẩn bị cho báo cáo quý I/2016 về thực hiện Nghị quyết 36a tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 này, VPCP đề nghị các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a của cơ quan mình về VPCP trước ngày 25/3. Nội dung cụ thể như sau:

Báo cáo tình hình triển khai các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu được nêu tại Khoản I, Phần IV và Khoản 2 Phần V của Nghị quyết 36a. Trong đó bao gồm các nội dung: Tăng cường ứng dụng CNTT, thuê dịch vụ CNTT trong công tác quản lý Nhà nước, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với những lĩnh vực bức thiết, liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp; và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất giải pháp khắc phục.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, VPCP đề nghị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan được giao tại Phần IV Nghị quyết 36a. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cần hoàn thành hoặc bắt đầu triển khai trong quý I/2016 (đã được nêu tại báo cáo quý IV/2015).

Đồng thời, báo cáo kế hoạch, lộ trình triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến để thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 36a là phấn đấu đến hết năm 2016 có 100% các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 3.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img