Thông báo lần 2 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ đợt 4 (lần 1) năm 2017 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", Mã số CTDT/16-20

Thứ tư, 06/09/2017 15:26 GMT+7

Thực hiện Quyết định số 377/QĐ-UBDT, ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đợt I (lần 2) năm 2017 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030" đặt hàng để đưa ra tuyển chọn; Căn cứ Biên bản mở hồ sơ tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đợt 4 (lần 1) năm 2017 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, CTDT/16-20, họp ngày 29/8/2017, Ủy ban Dân tộc thông báo lần 2 tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ đợt 4 (lần 1) năm 2017 theo phương thức và kế hoạch như sau:

1. Danh mục 02 nhiệm vụ (Có danh mục nhiệm vụ kèm theo).

2. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BKHCN ngày 28/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Chi tiết xem thông tin tại trang tin điện tử của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, mã số CTDT/16-20, địa chỉ: http://www.ctdt.ubdt.gov.vn.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo đúng quy định tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BKHCN ngày 28/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Mỗi hồ sơ đăng ký bao gồm một (01) bản gốc (có dấu, chữ ký trực tiếp và bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong, bên ngoài ghi rõ: Tên Chương trình, tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện; Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Danh mục các tài liệu có trong hồ sơ.

4. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính về quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

5. Thời gian nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Ủy ban Dân tộc. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00 ngày 12/10/2017. Thời gian chứng thực nhận hồ sơ là thời gian ghi ở dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua đường bưu điện) hoặc thời gian lập biên bản xác nhận nộp hồ sơ (trường hợp nộp trực tiếp).

6. Nơi nhận hồ sơ: Văn thư, Văn phòng Ủy ban Dân tộc, tầng 1 nhà B, Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

7. Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền được rút hồ sơ đã nộp để thay thế hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: TS Nguyễn Cao Thịnh, số điện thoại: 08044110.

Ủy ban Dân tộc trân trọng thông báo./.

Tệp đính kèm:

Thông báo số 70/TB-UBDT ngày 31/8/2017.

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img