Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện từ năm 2017 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn ký thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

Thứ sáu, 01/09/2017 16:07 GMT+7

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 01/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2370/QĐ-BKHCN ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và kinh phí nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2017 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”,

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ” (mã số: 06/2017-DA2)

- Tổ chức chủ trì: VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: PHẠM THỊ SÁNG;

- Thời gian thực hiện: 18 tháng.

Chi tiết xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Điện thoại: 04.37911615; 04.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn ).

 

 

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img