Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 7735/VPCP-KSTT ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo

Thứ ba, 05/09/2017 18:05 GMT+7

Ngày 24/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 559/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”. Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng Hệ thống báo cáo quốc gia đồng bộ, thống nhất, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; đồng thời, giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện, tiến tới loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, cắt giảm số lượng báo cáo (giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý) và giảm tối đa về tần suất báo cáo. Có cơ chế chia sẻ, sử dụng hiệu quả, thống nhất nguồn thông tin từ các báo cáo, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước.

Ngày 25/7/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 7735/VPCP-KSTT hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.

Để triển khai Đề án Đơn giản hóa chế độ báo cáo theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 2869/BKHCN-VP ngày 31/8/2017 về việc Triển khai rà soát, lập Danh mục báo cáo định kỳ.  

Thông tin chi tiết xin mời xem tại tệp đính kèm:

- Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

- Công văn số 7735/VPCP-KSTT ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ

- Công văn số 2869/BKHCN-VP ngày 31/8/2017 của Bộ KH&CN

Nguồn: Văn phòng Bộ

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img