Thứ ba, 12/10/2021 20:33 GMT+7

Thông báo về việc phê duyệt danh mục danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (theo Quyết định số 2492/QĐ-BKHCN ngày 06/10/2021)

Thực hiện Quyết định số 2492/QĐ-BKHCN ngày 06/10/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau: 

1. Phê duyệt 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để xét giao trực tiếp cho Trung tâm dịch vụ KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện từ năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau: 

Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu xu hướng chuyển dịch các loại hình dịch vụ khoa học, công nghệ và ĐMST trên thế giới và gợi suy cho Việt Nam."

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Trung tâm dịch vụ KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 15 tháng.  

2. Phê duyệt 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để xét giao trực tiếp cho Trung tâm dịch vụ KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau: 

Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu đổi mới chương trình và tài liệu bồi dưỡng cho viên chức khoa học và công nghệ theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Trung tâm dịch vụ KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 15 tháng.  

3. Phê duyệt 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để xét giao trực tiếp cho Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng quản lý KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau: 

Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu xây dựng thí điểm chương trình và tài liệu bồi dưỡng quản lý KH&CN theo một số vị trí việc làm cho Sở KH&CN"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng quản lý KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 15 tháng.  

4. Phê duyệt 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để xét giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau: 

Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và đề xuất tiêu chí, hình thức vinh danh, tôn vinh sản phẩm KH,CN&ĐMST ở Việt Nam

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 15 tháng.  

5. Phê duyệt 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để xét giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện năm 2021 với các thông tin chi tiết như sau: 

Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu chính sách thúc đẩy đổi mới bao trùm (inclusive innovation) và khuyến nghị cho Việt Nam

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 15 tháng.  

6. Phê duyệt 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để xét giao trực tiếp cho Trung tâm dịch vụ KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau: 

Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về thúc đẩy phát triển cụm đổi mới sáng tạo (Cluster of Innovation) và khuyến nghị một số giải pháp cho Việt Nam"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Trung tâm dịch vụ KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 15 tháng.  

7. Phê duyệt 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để xét giao trực tiếp cho Trung tâm dịch vụ KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thực hiện năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau: 

Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận và đề xuất mô hình xác định các đóng góp của tiến bộ công nghệ vào TFP của Hà Nội"

Phương thức tổ chức thực hiện: Giao trực tiếp cho Trung tâm dịch vụ KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Dự kiến thời gian thực hiện: 15 tháng.  

 

Thông tin chi tiết tại Quyết định số 2492/QĐ-BKHCN ngày 06/10/2021 được đính kèm theo. 

 

Tệp đính kèm:

Quyết định số 2492/QĐ-BKHCN ngày 06/10/2021

 

Nguồn: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Lượt xem: 783

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)