Thứ sáu, 10/11/2023 15:25 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Tổng hợp các kết quả nghiên cứu, đề xuất kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan có liên quan về những vấn đề cấp bách để bảo tồn và phát huy vai trò, bản sắc của ngôn ngữ, chữ viết dân tộc thiểu số” (thuộc Cụm Đề tài “Những vấn đề cấp bách để bảo tồn và phát huy vai trò, bản sắc ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, góp phần phát triển bền vững đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”); Mã số: ĐTĐL.XH-03/20

I. Thông tin chung:

1.1. Tên nhiệm vụ: “Tổng hợp các kết quả nghiên cứu, đề xuất kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan có liên quan về những vấn đề cấp bách để bảo tồn và phát huy vai trò, bản sắc của ngôn ngữ, chữ viết dân tộc thiểu số” (thuộc Cụm Đề tài “Những vấn đề cấp bách để bảo tồn và phát huy vai trò, bản sắc ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, góp phần phát triển bền vững đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”)

1.2. Mã số: ĐTĐL.XH-03/20

1.3. Kinh phí thực hiện: 4.540 triệu đồng, Trong đó:

              - Kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.540 triệu đồng.

              - Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4. Thời gian thực hiện: từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2023

1.5. Tổ chức chủ trì: Viện Ngôn ngữ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

1.6. Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Nguyễn Văn Hiệp

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:       

2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 11 năm 2023.

2.2 Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 798

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)