Thứ năm, 04/05/2023 22:30 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ chế tạo bê tông tính năng siêu cao (UHPC) phục vụ xây dựng một số công trình quốc phòng”, mã số: ĐTĐLCN.37/18

a. Thông tin chung:

- Tên nhiệm vụ:

Nghiên cứu công nghệ chế tạo bê tông tính năng siêu cao (UHPC) phục vụ xây dựng một số công trình quốc phòng, mã số: ĐTĐLCN.37/18

- Thuộc: Đề tài độc lập cấp quốc gia

- Thời gian thực hiện: 53 tháng (từ tháng 12/2019 đến tháng 4/2023, trong đó gia hạn 02 lần theo Quyết định số 2901/QĐ-BKHCN ngày 12/11/2021 và Quyết định số 2394/QĐ-BKHCN ngày 30/11/2022)

- Tổng kinh phí: 12.700 triệu đồng, gồm:

                 + NSNN: 12.700 triệu đồng.

                 + Khác:    0 triệu đồng.

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Phát triển công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Văn Hào

- Chủ nhiệm và các thành viên chính thực hiện đề tài như sau:

Số

TT

Chức danh khoa học, học vị, họ và tên

Cơ quan công tác

1

TS. Phạm Văn Hào

Trung tâm Phát triển công nghệ cao

2

TS. Lương Như Hải

Trung tâm Phát triển công nghệ cao

3

TS. Nguyễn Văn Thao

Trung tâm Phát triển công nghệ cao

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Trung tâm Phát triển công nghệ cao

5

TS. Nguyễn Công Thắng

Trung tâm Phát triển công nghệ cao

6

TS. Lê Văn Luân

Trung tâm Phát triển công nghệ cao

7

TS. Phan Ngọc Hồng

Trung tâm Phát triển công nghệ cao

8

TS. Nguyễn Tuấn Hồng

Trung tâm Phát triển công nghệ cao

9

TS. Vũ Minh Thành

Viện Hóa học-Vật liệu

10

ThS. Ngô Minh Tiến

Viện Hóa học-Vật liệu

11

ThS. Lê Viết Bình

Viện Hóa học-Vật liệu

12

TS. Ngô Ngọc Thủy

Học viện Kỹ thuật quân sự

13

TS. Nguyễn Văn Thủy

Viện Khoa học vật liệu

 

b. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2023 đến ngày 29/6/2023 tại Bộ Khoa học và Công nghệ

c. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm).

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

 

Nguồn: Vụ Công nghệ cao

Lượt xem: 562

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)