Thứ sáu, 27/08/2021 17:41 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Tìm kiếm công nghệ thiết kế, chế tạo xuồng hơi cứu hộ, cứu nạn trên cơ sở vật liệu polyme đa lớp", mã số HNQT/TKCG/02.20

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2021Tìm kiếm công nghệ thiết kế, chế tạo xuồng hơi cứu hộ, cứu nạn trên cơ sở vật liệu polyme đa lớp, mã số HNQT/TKCG/02.20

2. Kinh phí thực hiện: 2880.00 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2880.00 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 02/01/2020 đến tháng 30/06/2021

4 Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ cao - Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Hướng Xuân Thạch

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 9-10/2020.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1685

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)