Cục Công tác phía Nam

  • Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028.38270483
  • Fax: 028.38294453
  • Thư điện tử: sromost@most.gov.vn
  • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

  • Điện thoại cơ quan: 028.38299739
  • Điện thoại nội bộ:
  • Số phòng làm việc:
  • Thư điện tử: nmcuong@most.gov.vn