VPCP phát động nhiều nội dung thi đua thiết thực cho năm 2017

Thứ sáu, 13/01/2017 12:49 GMT+7
Thay mặt lãnh đạo và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng VPCP, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề: “Tăng cường kỷ cương, không ngừng đổi mới, thi đua sáng tạo, xây dựng VPCP chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tình hình mới”.
 
Với chủ đề này, phong trào thi đua năm 2017 của VPCP xác định 3 mục tiêu cơ bản là: Thứ nhất, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp; phục vụ, hậu cần; cung cấp và xử lý thông tin nhằm phục vụ kịp thời hơn, hiệu quả hơn cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 
Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp làm việc, tăng cường kỷ cương hành chính và tính chuyên nghiệp trong công tác; nâng cao chất lượng phối hợp giữa các đơn vị trong VPCP và giữa VPCP với các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan.
 
Thứ ba, xây dựng Đảng bộ VPCP trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn và các đoàn thể quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng VPCP là cơ quan hành chính Nhà nước gương mẫu.
 
Để đạt được các mục tiêu trên, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành đề nghị các tập thể, cá nhân chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ, VPCP, nhất là kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.
 
Đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
 
Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị; nâng cao tinh thần, thái độ và trách nhiệm trong công việc; tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và người dân.
 
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp phát động; phát huy sáng kiến, đổi mới lề lối làm việc, tăng cường xử lý công việc nhanh và hiệu quả.
 
Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành nêu rõ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các vụ, cục, đơn vị cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác; động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img